Slider3
Prof. dr hab. inż. JAN KAZIOR
Rektor Politechniki Krakowskiej
Nowoczesna Uczelnia dla współczesnej gospodarki!

Do Społeczności Akademickiej Politechniki Krakowskiej

Chciałbym serdecznie podziękować za okazane mi zaufanie. Wszystkie głosy poparcia odbieram jako akceptację mojego programu dalszego rozwoju Politechniki Krakowskiej.
Równocześnie chciałbym podziękować mojemu konkurentowi Prof. Bogdałowi. Drogi Darku, dziękuje za merytoryczną dyskusję podczas debaty i troskę o przyszłość naszej Uczelni. Postaram się również uwzględnić te elementy Twojego programu, które znalazły uznanie wśród społeczności akademickiej naszej Uczelni.

Szanowni Państwo, w tym szczególnym dniu dla naszej Uczelni, ale również dla mnie osobiście, pragnę serdecznie podziękować całej społeczności naszej Politechniki za wiele wyrazów sympatii i życzliwości, jakie do mnie dotarły w ciągu ostatnich tygodni.

Otrzymałem też wiele wskazówek i rad oraz ciekawych pomysłów, które na pewno wezmę pod uwagę w trakcie podejmowania różnych przedsięwzięć związanych z funkcjonowaniem naszej ALMA MATER.

Bardzo liczę na dalszą współpracę wszystkich, którym na sercu leży dobro i przyszłość Politechniki Krakowskiej. Funkcja Rektora jest dla mnie niewątpliwie ogromnym zaszczytem i wyróżnieniem, lecz traktuję ją przede wszystkim jako dalszą służbę na rzecz całej społeczności Politechniki i pragnę zapewnić, że dołożę wszystkich sił i starań, żeby nie zawieść zaufania, jakim mnie dziś Państwo obdarzyli i zrobię wszystko, aby nasza Politechnika była Nowoczesną Uczelnią dla Współczesnej Gospodarki.

Jan Kazior

Program wyborczy

Szanowni Państwo,

Tylko od nas – całej społeczności akademickiej, naszego potencjału, pomysłów i zaangażowania w pracę zależy, czy bogata w tradycje Politechnika Krakowska  odpowie na wymagania współczesnej gospodarki i stanie się prężnym,  nowoczesnym ośrodkiem, kształcącym najwyższej klasy fachowców i ekspertów oraz prowadzącym badania związane z rozwojem nowoczesnych technologii. Wierzę, że wszyscy razem  Pracownicy i Studenci będziemy realizować z pełnym zaangażowaniem i z wiarą w sukces program rozwoju Uczelni „PK – Nowoczesną Uczelnią dla współczesnej gospodarki”.

Cel strategiczny:

       Politechnika Krakowska czołową uczelnią techniczną, odgrywającą ważną rolę w krajowej oraz europejskiej przestrzeni badawczej i edukacyjnej, wspomagającą rozwój gospodarczy i cywilizacyjny Polski.

Jakie działania należy podjąć w wybranych OBSZARACH,  aby osiągnąć założony cel:

OBSZAR ZARZĄDZANIA I WSPÓŁPRACY ZE SPOŁECZNOŚCIĄ AKADEMICKĄ

  • Przygotowanie realistycznych planów rozwoju Uczelni z uwzględnieniem uwarunkowań zewnętrznych;
  • Koncentrowanie działalności władz PK na strategicznych zadaniach przy jednoczesnym poszanowaniu dużej samodzielności Wydziałów i jednostek pozawydziałowych, wynikającej z racjonalnej decentralizacji;
  • Zapewnianie płynności finansowej Uczelni i Wydziałów pozwalającej na twórcze i przedsiębiorcze inicjatywy, zmierzające do ciągłego doskonalenia funkcjonowania Uczelni;
  • Wspieranie oraz motywowanie i premiowanie najbardziej skutecznych działań zmierzających do przyciągnięcia na PK najlepszych maturzystów oraz do pozostania na Uczelni najzdolniejszych studentów;

OBSZAR BADAŃ NAUKOWYCH

  • Poszerzanie możliwości i warunków do rozwoju kadry w celu zapewnienia pełnych praw akademickich wszystkim Wydziałom oraz możliwie jak najwyższą pozycję w ocenie parametrycznej;
  • Wspieranie mobilności i kreatywności pracowników w organizowaniu interdyscyplinarnych zespołów badawczych, tworzonych i rozwiązywanych w zależności od potrzeb;
  • Rozwój laboratoriów badawczych w tym laboratoriów przemysłowych z wykorzystaniem między innymi partnerstwa publiczno-prywatnego;
  • Inwestowanie w aktywnych ludzi, umożliwianie realizacji ich ambicji zawodowych przyczyniających się do rozwoju Uczelni;
  • Pomoc pracownikom w aplikacji do programów regionalnych, krajowych, międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem H2020 poprzez specjalistyczne doradztwo i pomoc administracyjną;

OBSZAR KSZTAŁCENIA I SAMORZĄDNOŚCI STUDENCKIEJ

 • Poszerzenie oferty kształcenia w języku angielskim i zwiększenie udziału pracowników i studentów w międzynarodowych programach edukacyjnych;
 • Spojrzenie na programy i sposób kształcenia z perspektywy kandydatów, studentów, absolwentów i pracodawców poprzez tworzenie nowych kierunków studiów uwzględniających nowe trendy w gospodarce i inteligentne specjalizacje w regionie oraz promowanie praktycznych umiejętności zawodowych studentów przy aktywnym udziale pracodawców;
 • Zwiększenie udziału nowoczesnych technologii informatycznych w sposobach kształcenia: e-wykłady, e-seminaria, e-konferencje, dalsza digitalizacja biblioteki oraz wykorzystanie technologii informatycznych do usprawnienia kontaktu i komunikacji Student-Pracownik-Uczelnia;
 • Wspieranie Parlamentu Studentów jako współgospodarza Uczelni, poprzez partnerskie angażowanie studentów w życie Uczelni;
 • Wspomaganie działalności ruchu studenckiego w zakresie nauki, kultury, sportu i turystyki oraz sukcesywne poszerzanie i uatrakcyjnianie warunków do pracy, rekreacji  i odpoczynku;
 • Umacnianie więzi wypracowanej podczas studiów pomiędzy Absolwentami a Uczelnią na płaszczyźnie biznesowej i wizerunkowej;

OBSZAR ROZWOJU I INWESTYCJI

 • Stwarzanie warunków sprzyjających efektywnej pracy i nauce poprzez remontowanie i modernizację infrastruktury z uwzględnieniem standardów ergonomicznych oraz potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • Rozbudowywanie – w zależności od potrzeb – obiektów naukowo-dydaktycznych w powiązaniu z ewentualnymi zmianami strukturalnymi na Uczelni oraz rozwojem regionu i kraju.

Sylwetka

sylwetka_mniejsze

Z Politechnika Krakowską i Wydziałem Mechanicznym jestem związany od 40 lat. W 1976 roku rozpocząłem pracę w Zakładzie Obróbki Cieplnej, gdzie zajmowałem się zagadnieniami metalizacji dyfuzyjnej stali konstrukcyjnych i narzędziowych. Równolegle kontynuowałem badania związane ze swoimi zainteresowaniami – metalurgią proszków. Rozprawę doktorska, którą obroniłem w 1985 roku, dotyczyła wpływu spiekania z równoczesną obróbką cieplno – chemiczną na zmianę fizyko – mechanicznych właściwości spieków. Wspomniana praca stanowiła punkt wyjścia do dalszych prac naukowo-badawczych i współpracy międzynarodowej.  Nieustannie podnosiłem swoje kwalifikacje zawodowe aktywnie uczestnicząc w stażach w Polsce i za granicą.

Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk technicznych, udało mi się nawiązać liczne naukowe kontakty międzynarodowe. W wyniku współpracy z prof.  Alberto Molinari z Uniwersytetu w Trento i prof. Alberto Tiziani z Uniwersytetu w Padwie przedmiotem zainteresowań naukowych stały się spiekane austenityczne stale nierdzewne. Efektem tej współpracy jest monografia pt. „Analiza czynników technologicznych decydujących o własnościach spiekanych austenitycznych stali nierdzewnych”, która była pierwszą w Polsce pracą dotyczącą tego tematu i stała się podstawą do uzyskania w 1994 roku stopnia naukowego doktora habilitowanego w zakresie technologii maszyn.

Wyniki swoich badań przedstawiałem na wielu europejskich i światowych kongresach, w których uczestniczyłem także jako członek Komitetów Naukowych.  W oparciu o dorobek naukowy związany z inżynierią materiałową uzyskałem w 2004 roku tytuł naukowy profesora.
Od ponad 20 lat aktywnie uczestniczę w życiu naukowym w kraju i za granicą. Jestem współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego, członkiem Komitetu Metalurgii PAN i członkiem Prezydium oraz Przewodniczącym Sekcji Metalurgii Proszków, członkiem Komitetu Nauki o Materiałach PAN. Jestem członkiem Editorial Board zagranicznych czasopism naukowych  „Powder Metallurgy” oraz „Powder Metallurgy Progress”.

Biorę aktywny udział w działalności organizacyjnej na naszej Uczelni. Przebieg kariery zawodowej oraz pełnione funkcje przedstawiam poniżej.

Swoją wiedzę i doświadczenie staram się przekazywać młodej kadrze naukowej. Do chwili obecnej byłem promotorem 7 zakończonych przewodów doktorskich, związanych z technologią metalurgii proszków.

Życiorys

Pełnione funkcje kierownicze

  • 1994 – 2006 kierownik Zakładu Metalurgii Proszków
  • 1996  – 1999 Prodziekan Wydz. Mechanicznego
  • 2002 – 2005 Prorektor ds. Dydaktyki PK
  • 2006 – 2008 Dyrektor Instytutu Inżynierii Materiałowej PK
  • 2008 – obecnie Prorektor ds. Nauki PK, I zastępca Rektora

Stopnie i tytuły

  • 1975 – tytuł magistra inż. – Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydz. Metalurgiczny, metaloznawstwo i obróbka cieplna
  • 1985 – stopień doktora – Politechnika Krakowska, Wydz. Mechaniczny, technologia maszyn, metalurgia proszkó
  • 1994 – stopień doktora hab. – Politechnika Krakowska, Wydz. Mechaniczny, technologia maszyn, metalurgia proszków
  • 2004– tytuł naukowy profesora – Politechnika Krakowska,Wydz. Mechaniczny, inżynieria materiałowa

Znajomość języków obcych

Angielski i francuski w mowie i piśmie

Staże

Kraj
Miejsce
Rodzaj pobytu
Rok
Francja
Uniwersytet w Clermont – Ferrand
staż naukowo - badawczy
1984
Włochy
Uniwersytet w Padwie
staż naukowo - badawczy
1989
Włochy
Uniwersytet w Trento
staż naukowo - badawczy
1991
Włochy 
Uniwersytet w Trento
staż naukowo - badawczy
1995
Szwecja
Höganäs
szkoła metalurgii proszków
1996
Włochy
Uniwersytet w Trento
staż naukowo - badawczy
1996
Austria
Uniwersytet w Wiedniu
Warsztaty naukowe
1999
 Włochy
Uniwersytet w Trento
Höganäs Chair in Powder Metallurgy, Surface Engineering of PM Materials
2000
 Włochy
Uniwersytet w Trento
Höganäs Chair in Powder Metallurgy, Secondaryoperations of PM Materials
2002
 Austria
Uniwersytet w Wiedniu
Höganäs Chair in Powder Metallurgy, Microstructural characterization of PM Materials
2003
 Austria
Uniwersytet w Wiedniu
Höganäs Chair in Powder Metallurgy, Heat treatment of PM Materials
 2005
 Włochy
Uniwersytet w Trento
Höganäs Chair in Powder Metallurgy, A Look at the PM Industry with an End-User perspective
 2007

Działalność naukowa

Członkostwo w międzynarodowych organizacjach naukowych

American Powder Metallurgy Institute
European Powder Metallurgy Association
Executive  committee of  PM RADNET

Członkostwo w krajowych Komitetach Naukowych

PAN – Komitet Metalurgii – członek Prezydium, Przewodniczący Sekcji Metalurgii Proszków
PAN – Komitet Nauki o Materiałach
PAN – Rada Naukowa Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego, członek (2003 -2011)
Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze, członek założyciel
Interdyscyplinarny Zespół do Spraw Strategicznych Programów Badań Naukowych i Prac Rozwojowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członek (2007-2008)

Członek Editorial Board zagranicznych czasopism naukowych

Powder Metallurgy
Powder Metallurgy Progress

Indeks Hirsha wg. Web of Science H = 9

Wyniki swoich badań przedstawiałem na wielu europejskich i światowych konferencjach naukowych oraz kongresach, w których uczestniczyłem także jako członek Komitetów Naukowych.  Wykaz ważniejszej mojej aktywności w ostatnich latach:

Galeria

Zachęcam do kontaktu:

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close